นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สักการะพระพุทธชินสีห์ พระประจำมหาวิทยาลัย ณ อาคารพุทธเกษตร สักการะพระพิรุณทรงนาค ณ หน้าหอประชุม และสักการะอนุสาวารีย์สามบูรพาจารย์ (คุณหลวงสุวรรณ คุณหลวงอิง และคุณพระช่วง) ผุู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ให้โอวาท “นิสิตคือ หัวใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ..เป็นหัวใจของประเทศ” หลังจากสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์แล้วได้ชมนิทรรศการ ธ ใต้ร่มพระบารมีและนิทรรศการหมุนเวียน บริเวณชั้น 1 หอประชุม มก. ด้วย

          และก่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 หรือ ครั้งที่ 2/2558 นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประธานสภานิสิต นายกสโมสรนิสิต พร้อมด้วยคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ให้โอวาท “นิสิตคือ หัวใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างนิสิตให้เป็นหัวใจของประเทศ” สำหรับเรื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทุกอย่างต้องดีกว่าเดิมแน่นอน ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผุู้บริหารทุกท่าน ทำเพื่อนิสิต คือ ต้องการให้นิสิตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยสภามหาวิทยาลัยฯ จะกำกับดูแลและบริหาร มก. แบบ KU Super plus เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 และเป็นครั้งที่ 2/2558 ของกรรมการชุดใหม่ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

DSC_0493