ตามที่ QS ได้ดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา (QS World University Ranking by Subject) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งในปี 2015 นี้ ได้จัดอันดับแยกตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 36 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มวิชา เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่จัดอันดับทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา ประกอบด้วย

qs1

          บัดนี้ QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชาแล้ว พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับโลก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อยู่ในอันดับโลกที่ 39 และอันดับไทยที่ 1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่อยู่ในอันดับโลกที่ 48 และสาขาวิชา Biological Sciences อยู่ในอันดับโลกที่ 301-400 อันดับไทยที่ 4 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา
(เฉพาะมหาวิทยาลัยไทย)

table_qs1(2)

          ทั้งนี้ การจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งสิ้น 17 สาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยแยกตามสาขาวิชา

tableQS2

          เกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว ได้แก่ Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper และ H – Index โดยมีสัดส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา โดยคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดของสาขาวิชา Agricultural & Forestry ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชา Agricultural & Forestry

qs3

          นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงรักษาอันดับหนึ่งในกลุ่มสาขา Agricultural & Forestry นี้ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ก็คงยังต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนที่ยังต้องช่วยกันสร้างผลงานดี ๆ และมีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป เพื่อการคงอันดับหนึ่งในสาขานี้ และได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในสาขาอื่น ๆ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอันดับที่ดีขึ้นในภาพรวมในอนาคต