สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อครั้งการประชุม ครั้งที่ 4/2558  วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก และอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีดังกล่าว

pic_cong1ศ.ดร. เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

pic_cong2ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซ้าย 2)
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซ้าย 1)
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ขวา)