สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน
และศึกษาดูงานเรื่อง “การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
กำหนดการประชุม

ku_cmu2

viroj suebsak

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ” โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

          สำหรับการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอน แนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการส่วนกลางที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ku_cmu3

ku_cmu1

          สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 มีรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและส่วนกลางที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา