วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ประชาคมบางเขน “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง และ บุคลากร บางเขน นับเป็นการจัดงานปฐมฤกษ์ ของการสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” ในทุกวิทยาเขต โดยเริ่มต้นที่บางเขน เป็นแห่งแรก และได้มีการถ่ายทอดสดระบบNontri Live ด้วย

DSC_5958

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะสั้น กลาง และยาว โดยให้ฝ่ายบริหารนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 12 ปี ของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” นอกจากได้สร้างความเข้าใจแล้ว ยังได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็นการพัฒนาเชิงรุกในด้านต่างๆจากประชาคม มก. ทุกส่วนงาน ขอย้ำว่าพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ประชาคม มก. เป็นเจ้าของ และทุกคนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ขอให้เชื่อมั่นไว้ใจ และให้ความร่วมมือในการบริหารงานของทีมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีระบบการบริหารภายใต้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และขับเคลื่อนทุกด้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อ มก.ของเราเดินทางไปสู่ 6 U สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ เน้นเกษตร-อาหาร ที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรู้รักสามัคคี ทั้งนี้ ประชาคม มก. สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บของสภามหาวิทยาลัย http://council.ku.ac.th/ และแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บสภามหาวิทยาลัย

เอกสาร สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์

เอกสารโครงการเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8  พ.ศ. 2558 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8  พ.ศ. 2558 

KU 58

Activity Council