วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 9.30 -12.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมาทิฐิภิรมย์ ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ก.บ.ม. (ที่ประชุมคณบดี เดิม และ ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เดิม รวมกันตาม พ.ร.บ.ใหม่ มก.) นำเสนอนโยบายเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 สร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันคิดช่วยกันนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในบริบท พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ ก.บ.ม. นำเสนอข้อคิดเห็นการพัฒนาเชิงรุกในด้านโครงสร้างองค์กร และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำไปสู่ 6 U มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

KAS_1144

          โอกาสนี้นายกสภา ฯ เรียนเชิญคณะกรรมการ ก.บ.ม. ร่วมกิจกรรม สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรร่วมงาน “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8 รับฟังข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ดังนี้

            9 ก.ย. 58 เวลา 9.00 – 12.00 น. สภามหาวิทยาลัย พบ บางเขน

           22 ก.ย. 58 เวลา  9.00 – 12.00 น. สภามหาวิทยาลัย พบ วิทยาเขตศรีราชา

           29 ก.ย. 58 เวลา 9.00 – 12.00 น. สภามหาวิทยาลัย พบ วิทยาเขตกำแพงแสน

            2 ต.ค. 58 เวลา 9.00 – 12.00 น. สภามหาวิทยาลัย พบ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร