รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา  เพื่อมอบให้กับ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปดำเนินการโครงการ Operation M.A.L.E.E. พัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสำนักหอสมุดอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน