รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมทั้งผู้บริหารจากคณะ หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและนิสิต ที่มีผลงานในการทำงานด้านต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ประกอบด้วยรางวัลในการเข้าร่วมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) รางวัลในโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มเคมี) รางวัลในการแข่งขันทักษะทางจุลชีววิทยาระดับประเทศ  ครั้งที่ 1 ของสมาคม AOCA แห่งประเทศไทย รางวัลในโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มชีววิทยา) รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย

11223307_1038172952882684_8023136413873577750_n