ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมการเยี่ยมและดูงานด้วย