เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คนที่ 28 เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เรื่อง “ KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว คณะและภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยด้านข้าวตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย จากอดีตสู่อนาคต “ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์