ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี รักษาการแทนคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รวม 22 คนเข้าร่วมการหารือ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้เดินทางเข้ากราบคารวะอาจาย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ศาสตราจารย์ ปวิณ ปุณศรี และ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ณ ห้องกิจกรรมชมรม มก. อาวุโส ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน