345246

ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ,รายการ Hotline Thailand
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 – 9.55 น.

          วันที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 9.30 น. ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นิสิต เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบวิสัยทัศน์ในนโยบาย Thailand 4.0 และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ไปแล้วโดยการพัฒนาคน การเข้าร่วมโครงการ STEM โครงการ Sart-Up โครงการสร้างนวัตกรรม โครงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนต่างๆ และในปีนี้มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อน โครงการ Innovation Hub ของกลุ่มประชารัฐ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Food Innopolis ในเฟสถัดไปซึ่งจะมาตั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยหากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ใช้เวลาในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง

KAS_7845           ภายหลังจากการกล่าวปาฐกถาพิเศษแล้ว  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบกระเช้าผลไม้ “มะม่วงน้ำดอกไม้” ซึ่งเป็นผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของชุมชนคุ้งบางกระเจ้า โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่นายกรัฐมนตรี  จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และอธิบดีที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมเด่น “เกษตรศาสตร์ รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ” จำนวน 50 ผลงานที่พร้อมขยายขนาดการผลิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม SMART Agriculture  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง  และ กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษพร้อมซักถามรายละเอียดผลงานวิจัยนวัตกรรมเด่นและเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์ มอบหมายให้กระทรวงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อยอดการใช้ประโยชน์และให้การสนับสนุนผลงานนวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป รวมระยะเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

345225          ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน นักวิจัย บุคลากร และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ และ นำชมนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมเด่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 2,000 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. ระบบอินเตอร์เน็ต Nontri Live www.ku.ac.th และ Facebook Kasetsart University เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังมีสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาล สายข่าวเกษตร สายข่าวการศึกษา สายข่าวสังคม และอื่น ๆ เข้าร่วมทำข่าว จำนวนประมาณ 130 คน