DSC_0271          วันที่ 13 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายสรุปภารกิจและบทบาทของโครงการจัดตั้ง ฯ  ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

          ในภาคบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า เนื่องจากท่านเป็นผุู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมแห่งนี้  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน และเชื่อมโยงกับภารกิจของวิทยาเขตต่อไปในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารของ ธ.ก.ส.ทั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า รวมถึงคณะผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ดังกล่าว