KAS_7308
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕60 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕1 ปี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง ๓๔๑ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ใจความว่า คณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเสาหลักในการให้บริการด้านวิชาพื้นฐานแก่คณะต่างๆครอบคลุมทุกศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อต่อยอดไปสู่ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีคณาจารย์และบุคลากรเสียสละและทุ่มเทเวลาให้แก่งานวิจัย งานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและการวิจัยจนได้รับเกียรติจากองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม รางวัลบริการวิชาการดีเด่น รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ และ รางวัลบุคลากรปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี

          ต่อจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ รับฟังการบรรยายและแสวนาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองเลขาธิการ / CEO Food Innopolis สวทน. (ประธานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร) และ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา   หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์