L_ge7kbiik7g6bdjfe6ekc7            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มก. – ธ.ก.ส. โดยมีนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 40 คน ณ  ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สนจ.ขอนแก่น

            รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการโคเนื้อไทยยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของผู้บริโภค จากข้อมูลการสำรวจของ มก. พบว่าประเทศไทยต้องการโคเนื้อขั้นตอนผลิตเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1,260,000 ตัวต่อปี แต่ผลิตได้ที่ 970,000 ตัวต่อปี ขณะที่จังหวัดที่เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 100,000 ตัว 5 อันดับแรกของประเทศ ประกอบด้วย นครราชสีมา 226,610 ตัว รองลงมาคือ สุรินทร์ 217,192 ตัว ศรีสะเกษ 206,028 ตัว อุบลราชธานี 202,431 ตัว และกาญจนบุรี 199,079 ตัว สำหรับขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 13 กำลังการผลิตที่ 120,861 ตัวต่อปี

            โดยในปี 2559-2560 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะต้องนำเข้าโคเนื้อมากกว่า 300,00 ตัวจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ดังนั้น มก.-ธ.ก.ส. สถานีวิทยุ ม.ก. และ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยเลี้ยงโคเนื้อ นำร่องที่ภาคอีสานตอนบน โดยดำเนินการด้วยต้นแบบโรงเรียนเกษตรทางอากาศ พัฒนาระบบและวิธีการเลี้ยงโคเนื้อรูปแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ตามต้องการของตลาดและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยจะให้ความรู้ที่ผสมผสานวิธีการฝึกอบรม ใช้สื่อผสม เน้นหนักพื้นที่ชานเมืองและชนบท เข้าถึงการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกหลักวิชาการและการเลี้ยงโคเนื้อที่เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

            เกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลโดยตรงกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.radio.ku.ac.th และแอปพลิเคชัน KURADIO สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ทาง มก.และ ธ.ก.ส.ได้แจกจ่ายวิทยุทรานซิสเตอร์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละ 1 เครื่อง เพื่อรับฟังการเรียนการสอนผ่านสถานีวิทยุ มก.เครือข่ายทั่วประเทศ คลื่นความถี่ AM 1314 kHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. เปิดการเรียนการสอนระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 2560 รวม 23 หลักสูตร เกษตรกรจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร และทุกคนจะต้องสอบเพื่อจบหลักสูตร หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองด้วย