ประธานบอร์ดบริหารสถานีวิทยุ ม.ก.นำผู้บริหาร ธ.ก.ส.และคณะลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าต้นแบบตัวอย่างของสมาชิกครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ ที่ฟังและน้อมนำเอาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ ทำให้ครอบครัวมีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมประสานมือ ธ.ก.ส.และเกี่ยวข้องเดินหน้าต่อยอด พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ตามแนวประชารัฐ ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ พร้อมประกาศร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 ให้เข้มข้นเพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรไทย

16797426_1112613695527679_4670286578489671142_o
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตกรรมการบริหาร ธ.ก.ส.พร้อมด้วย นายสุกิติ พรหมทอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธ.ก.ส. จ.อ.จำนง ศิริวงศ์โยธา ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าของตัวอย่างเครือข่ายครอบครัว ม.ก.ที่พัฒนาตนเองจากการได้รับองค์ความรู้ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกครอบครัว ม.ก.ทำกิจกรรมด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ความความสนใจและรวมกลุ่มกันพัฒนาจนเกิดเครือข่ายอาชีพการเกษตรต้นแบบมากขึ้น ภายใต้การน้อมนำเอาองค์ความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้จนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรแบบอินทรีย์ของสมาชิกครอบครัว ม.ก.นายไมตรี ชัยวุฒิ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ใช้พื้นที่ทำกินในบริเวณที่อยู่อาศัยประมาณ 1 ไร่ ทำผักปลอดสาร ทั้งผักสวนครัว ผักสลัด พืชสมุนไพรและการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นบ้านแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างทั้งรายได้ สุขภาพให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและปริมาณในการสร้างมูลค่าทางการตลาดไปด้วย

16708737_1112521745536874_8583386793129036058_n

          รศ.ดร.วิโรจ กล่าวว่า ในฐานะที่ทำงานมากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานาน อยู่กับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานองค์ความรู้ให้คือ ศาสตร์พระราชา ที่ส่งผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวง ศาสตร์ชุมชนตามภูมิสังคมต่างๆและศาสตร์สากลหรือวิชาการที่มหาวิทยาลัยมี จะรวมกันเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินได้อย่างไร ในฐานะที่ได้เห็นอะไรมามากมาย มองชัดเจนว่าภายใต้ศาสตร์เหล่านี้จะสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้แท้จริง แต่ก็ยังขาดการเชื่อมโยงชัดเจน และเป็นที่มาของการขับเคลื่อนศาสตร์เหล่านี้อย่างจริงจังของทุกฝ่ายในปัจจุบัน เพราะเราจะคิดแบบแยกส่วนเหมือนอดีตไม่ได้แล้ว ซึ่งในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก.ที่มีเครือข่ายหลักในการกระจายเสียงครอบคลุมแต่ละภาคทั้งที่กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลาและเชียงใหม่ ซึ่งก็เป็นไปตามภูมิสังคมของแต่ละที่ บทบาทของสถานีในฐานะสื่อที่อดีตอาจจะเป็นหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปที่มีสื่อใหม่ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเวลานี้ มีการสื่อสารที่รวดเร็วหลายช่องทาง สถานีวิทยุ ม.ก.ก็ต้องปรับตัวพัฒนาให้เป็นปัจจุบันและอนาคตด้วยอยู่กับที่ไม่ได้ แต่ก็โชคดีที่ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจากกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ได้ทำให้มีเครือข่ายและสร้างครอบครัว ม.ก.ที่ชัดเจนมากคือที่เชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกันทำงานต่อยอดจากองค์ความรู้ที่สื่อผ่านทางวิทยุ เกิดการพัฒนาจากฐานรากที่แข็งแกร่ง พัฒนาครอบครัว ม.ก.ให้เข้มแข็งมากขึ้น ตนย้ำเสมอว่าเมื่ออยู่กับที่ไม่ได้ก็ต้อง คิด พูด ทำ และ แปลก ใหม่ เร็ว แล้วก็ต้องทำทันทีด้วย

16722456_1112613702194345_4939618501018671283_o

          ทั้งนี้การมาดูพื้นที่ครั้งนี้ มาดูความสำเร็จของการต่อยอดของครอบครัว ม.ก.แม้จะเป็นแค่รายเล็กๆ แต่ก็เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้า ความเข้มแข็งที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องและขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นฐานที่ใหญ่ ภายใต้การร่วมมือกันต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้รับ การลงมือทำ ซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพทางการเกษตร โดยแปลงเกษตรของนายไมตรีหรือครูไมตรี ที่เป็นข้าราชการครูและสนใจด้านการเกษตร ได้น้อมนำเอาองค์ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ในครอบครัวและเกิดผลให้มีความสุข มีความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย เป็นต้นแบบแก่คนอื่นๆ ซึ่งก็ได้มาพร้อมกับผู้บริหารของ ธ.ก.ส.ที่จะมาเห็นและนำไปต่อยอดส่งเสริม สนับสนุนในโอกาสต่อไป ถ้าเรามีแบบนี้มากขึ้นภายใต้การน้อมนำทำให้คนไทยมีชีวิตและมีความสุข ที่เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นขณะที่ ผศ.อนุพร กล่าวว่า การสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านสถานี ม.ก.ที่เราออกอากาศนั้น ตอนนี้เป็นทั้งภาพทั้งเสียง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เรื่องของครอบครัว ม.ก.ที่มีการรวมกลุ่มกันในหลากหลายสาขา ซึ่งเราก็ยังต้องทำงานกันให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและเกษตรกร

16722656_1112613765527672_6827715508709675619_o

          ด้านนายไมตรีกล่าวว่า ในความสนใจส่วนตัวก็พยามหาองค์ความรู้จนได้มาเที่ยวตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.ที่มีวันเสาร์แรกของเดือน มาพบกับประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษสถานีวิทยุ ม.ก. (นายพิชัย เชี่ยววิชา) ก็ได้เรียนรู้และเอามาลงมือทำในพื้นที่ของตนประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาก็เห็นผลได้จริง ซึ่งตอนนี้แม้จะยังไม่สำเร็จเต็ม 100% แต่ก็ถือว่าเดินหน้ามาได้ดีระดับหนึ่งที่จะจะยังต่อยอดให้ดีขึ้นและส่งต่อให้ลูกรวมทั้งพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้เข็มแข็งต่อไป ซึ่งเป็นความโชคดีมากที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ม.ก.และทำให้ชีวิตของครอบครัวมีความสุขมากขึ้นในทุกวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่ปลอดภัย

          ด้านนายสุกิตติ กล่าวว่า ได้มาเห็นวันนี้ถือว่าดีมาก เพราะผู้ที่ทำการเกษตรมีอาชีพเป็นข้าราชการ ทำให้นอกจากมีกระบวนความคิดและการลงมือทำที่เป็นระบบแล้ว เป็นผลลัพธ์จากการน้อมนำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้ว ยังใช้ความเป็นครูบาอาจารย์ส่งต่อแนะนำให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นต้นแบบที่ดีไปด้วย ซึ่งคนที่เป็นอาชีพอื่นๆ ก็สามารถพัฒนาที่ดินตนเองมาทำกิจกรรมการเกษตรแบบนี้ได้ และสามารถแปลงผลผลิตเป็น Economy of scale หรือขนาดทางเศรษฐกิจ รวมกลุ่มกันใช้องค์ความรู้มาบริหารขัดการผลิต ซึ่งแปลงเกษตรที่ปลอดภัยก็ดีต่อสุขภาพด้วย งานจะบรรลุความสำเร็จคือการสื่อข้อมูลที่มีสถานีวิทยุ ม.ก.มาทำตรงนี่ถือว่าดีมาก ส่วนเรื่องเงินทุนก็มี ธ.ก.ส.เป็นที่พึ่ง แต่การทำแบบนี้จากเล็กไปใหญ่ระเบิดจากภายในก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากอยู่แล้ว จะมีหมุนเวียนในระบบมีการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องได้ แต่หากจำเป็นก็สามารถกู้ได้

          ในฐานะที่ได้ไปดูงานไปทั่วโลกนั้น เรื่องเงินทุนมีเองจะดีมากไม่ต้องกู้เอามาฝากดีกว่า แต่ถ้าไม่มีก็มีทางเลือก ธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มาดูแลเกษตรกรอยู่แล้ว แต่ก็ต้องทำให้เกิดการพัฒนามีมูลค่าเริ่มจากเล็กๆค่อยขยาย เมื่อมีเงินเพิ่มก็ใช้หนี้และมีเงินเก็บ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันเวลานี้ ส่วนตัวชื่นชมการทำงานของสถานี ม.ก.เชียงใหม่ที่ต่อยอดสร้างความสำเร็จเช่นนี้ขึ้น ครอบครัวม.ก.จะเป็นต้นแบบของการมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ มาแก้ไข พัฒนา ไม่ใช่แค่ให้องค์ความรู้อย่างเดียวจากนี้ไปเชื่อว่า ครอบครัว ม.ก.คงไม่พอแค่นี้ต้องต่อยอดสร้างความเข้มแข็งเพราะองค์ความรู้มาก การดึง ธ.ก.ส.มาเรียนรู้เชื่อว่าจะต่อยอดไปได้ไม่แค่บ้านเรา เพราะสถานี ม.ก.เราไปเพื่อนบ้านทั้ง ลาว เมียนมา เวียดนาม ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็ต้องมาช่วยกันทำ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลมาก โดยจะไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป วันนี้เราทำงานแบบประชารัฐตรงตามนโยบายรัฐบาลด้วย และเราจะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์เสด็จสวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกร และพระราชทานให้เรา เราก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และความสุขของพี่น้องเกษตรกรไทย

          อย่างไรก็ตามทางคณะของประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก.ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายจำรัส เรือนแก้วและภรรยา พื้นที่บ้านป่าลาน อ.สันทราย ที่ได้เช่าพื้นที่มาทำแปลงเกษตรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไร่นาสวนผสม มีทั้งพืชผักปลอดสารชนิดต่างๆ ไม้ผล มีนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา โรงทำสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นสมาชิกครอบครัว ม.ก.อีกรายหนึ่งที่ได้น้อมนำเอาองค์ความรู้ที่ได้มาลงมือทำจนประสบความสำเร็จ

ข่าว/ภาพ : สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่