KAS_5593          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนนิสิตชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ากราบคารวะขอพรจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน