110067          วันที่ 28 มกราคม 2560 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต มก. ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยชมรมดนตรีไทย ชมรมโขนละคอน ชมรมโปงลาง และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยการบรรเลงเพลงโหมโรงพระพิรุณ เพลงสารภีเถา เพลงเงี้ยวรำลึก และการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดพระรามราชจักรี

25611           โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบค่าอาหารให้แก่ชมรมการแสดง 3 ชมรม ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ ชมรมโปงลาง ชมรมโขนละคอน และ ชมรมดนตรีไทย

110070