KAS_4666

              วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”  (Knowledge of the Land: Moving Forward to Thailand 4.0)  พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ ผู้เสนอผลงานจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 จำนวน 27 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 2 เรื่อง รางวัลดี 6 เรื่อง รางวัลชมเชย 19 เรื่อง โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และประชาชน ร่วมในพิธี

              ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0: ศาสตร์พระราชา” และ การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”  โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำจร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (สปท.) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว 3 มิติ  สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เป็นผู้ดำเนินรายการ

KAS_4835              ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ทางวิชาการ และมอบรางวัลโปสเตอร์สวยงามของการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55  รวม 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3

              สำหรับการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม  3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ได้ค้นคว้าวิจัยใหม่ สู่สาธารณชน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป