KAS_4018

          วันที่ 26 มกราคม 2560  ณ  ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จากกองทุน “ รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล ( 2548) ” แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธี นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

          1. นางสาวอนัญพร สุภัทรกุล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นิสิตชั้นปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.00

          2. นายสรฉัตร ธารมรรค สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.55