320b783b13f6b591849dc82b8df81be8_XL          วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณรักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพิเชษฐ ศรีวัฒนะตระกูล ปลัดอำเภอกำแพงแสน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนิสิต ประชาชน นักวิ่ง และชมรมนักวิ่งต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ นายกสภา ฯ และ คณะผู้ร่วมเปิดโครงการได้ให้เกียรติร่วมการแข่งขัน-เดินวิ่งในครั้งนี้ด้วย

          โครงการเดินวิ่ง เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน  จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เป็นมหาวิทยาลัย Green Campusให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย การแข่งขันครั้งนี้ มีชมรม สโมสร และกลุ่มนักวิ่งต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒,๓๐๐ คน แบ่งประเภทการแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอน ๑๙.๖ กิโลเมตร  มินิฮาล์ฟ มาราธอน ๙.๘ กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ๒.๔ กิโลเมตร