วันที่ 9 มกราคม 2560  ณ  ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 29 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเข้ากองทุนในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ สมทบกองทุน “รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์” จำนวน 100,000 บาท และ สมทบกองทุน “ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน” อีกจำนวน 100,000 บาท

KAS_3321