รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายนริศ เฟื่องระบิล อัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ท่านบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ท่านบุญไชย จันทร์สีนา ท่านสมบัติ แพงพักดี ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ท่านพันทะวง บุดทะสะวง เลขานุการเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิทยาเขต และหารือถึงนโยบายการเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานตาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ดังนี้
1. จัดทำ “อุทยานป่าแห่งมิตรภาพ มก.- มจ. 2560” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจำปาสัก
2. การจัดตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.- มจ. เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตร
3. จัดทำหอจดหมายเหตุ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจำปาสัก
4. จัดตั้งชมรมนิสิตเก่า มก. เขต สปป.ลาวใต้
5. ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำมหาวิทยาลัยจำปาสัก

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ส.ค.2548 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย.2553  ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกิจกรรมคสามร่วมมือในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การแลกเปลี่ยนนิสิต การดำเนินโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุทางการศึกษา สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน และเห็นพ้องให้การดำเนินโครงการความร่วมมือนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรางเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพ.ศ. 2558

15843966_1573284992699295_5783054405031732802_o