15591278_1551158334911961_234875439671784086_o          วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน ประจำปี 2560

          โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ความว่า “การทำงานให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันผลึกกำลังและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะก่อให้เกิดการทำงานที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน และเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ตามแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี”