KAS_2897          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานงานเชิดชูเกียรติยศ “เพชรนนทรี”  “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่องรุ่นที่ 16” และ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จ (ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่) โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ

KAS_2906          งานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง”  นิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารระดับสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”  นั้น เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารระดับสูง อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับนิสิตเก่า ผู้มีความรู้ความสามารถอุทิศตนสร้างผลงานความเจริญก้าวหน้าและเป็นพลังให้กับแผ่นดินอย่างน่าชื่นชมอีกด้วย

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิดชูเกียรติยศ “เพชรนนทรี” มอบเข็มพระพิรุณทองคำฝังเพชร แก่ องคมนตรี 2 ท่าน ได้แก่

         1. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KU 27 เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 3

          2. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน และเป็น “ราชองครักษ์พิเศษ”  สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16  โดย มหาวิทยาลัยมอบเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 22 คน ดังนี้

          1. นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์               ประธานกรรมการบริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด

          2. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์      อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

          3. นายนเร เหล่าวิชยา               อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          4. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ         อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          5. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร        อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

          6. นางสาวจริยา สุทธิไชยา        เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          7. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          8. นายอดิศร พร้อมเทพ             อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          9. นายเสริมยศ สมมั่น               รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          10. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

          11. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ           ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย

          12. นางอรสา ภาววิมล             ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          13. นายพงศ์บุณย์  ปองทอง     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          14. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          15. นายธัญญา เนติธรรมกุล       อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          16. ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา     อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

          17. นายคุมพล บรรเทาทุกข์        ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กระทรวงมหาดไทย

          18. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

         19. นายประหยัด พวงจำปา            รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

         20. นายสมคิด สมศรี                    อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         21. นายสัญชัย เกตุวรชัย              อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         22. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ   ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ