วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคำเชิญจาก ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายหลี บุญค้ำ ให้เข้าพบ ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ เพื่อประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี           ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับ สปป.ลาว จาก มก.ฉกส. โอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

15032450_913617718774722_640879684_n-2

สำหรับข้อสรุปจากการประชุมหารือ มีดังนี้

  1. นายกสภาฯ ได้เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูต สปป.ลาวเยี่ยมชม มก.ฉกส. ระหว่างวันที่ 27- 28 พฤศจิกายน 2559
  2. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามกับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก (มจ.) เช่น การสร้างป่าแห่งมิตรภาพ มก. – มจ. เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของ มจ. การจัดตั้งชมรมนิสิตเก่า มก. เขตลาวใต้ และการจัดทำหอจดหมายเหตุการก่อตั้ง มจ.จและความร่วมมือระหว่าง มก.กับ มจ.
  3. รักษาการแทนอธิการบดี เสนอนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อสำหรับประเทศในอาเซียนและการพัฒนาทางวิชาการต่างๆ ระหว่าง มจ.กับ มก.
  4. นายกสภาฯ เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ร่วมเดินทางไป ม.จำปาสัก กับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงเดือน ธันวาคม 2559