วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ” เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60 ” จัดโดย สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐกพิเศษ

S__86310938-2

          นายกสภาฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยอัญเชิญพระปฐมบรมราโชวาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2517 ความว่า “ การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น ต่อไปได้แน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์…การพัฒนาอย่างถูกต้องซึ่งหวังผลอันยั่งยืนไพศาล จึงต้องวางแผนงานเป็นลำดับขั้นอย่างถี่ถ้วนทั่วถึง ให้องค์ประกอบของแผนงานทุกส่วนสัมพันธ์และสมดุลย์กันโดยสอดคล้อง” จากนั้น ได้กล่าวถึงหลักแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ตามปัจจัยต่างๆ อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน การเปิดเสรีทางการค้า การเมือง ดังนั้น ขอให้เตรียมพร้อมรับมือ โดยยึดแนวทางตามหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยการรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ก็จะทำให้นักธุรกิจนักลงทุนและประชาชนทั่วไป มีความพร้อมที่จะรับมือกับปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต