รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2559