นายกสภา ฯ มอบโล่พระพิรุณ แก่ผู้มีคุโณปการต่อวงดุริยางค์เครื่องลม
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันที่ 26 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบโล่พระพิรุณ แก่ผู้มีคุโณปการต่อวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Winds) ในโอกาสก้าวสู่ 2 ทศวรรษ วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้  ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นายเศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิเตอร์แซกแมน) นางนวลนงค์ จามิกรณ์  และ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.