นายกสภา ฯ ร่วมการเสวนาสู่ 2 ทศวรรษวงดุริยางค์เครื่องลม
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วางเป้าหมายเป็นวงระดับอาชีพแห่งแรกของไทย

          วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาสู่ 2 ทศวรรษ วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Winds) โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายศิริ ชมชาญ ประธานมูลนิธิเพิ่มสุข รศ.กมลา นาคะศิริ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2543 รศ.ปรียา อุนรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2543-2548 พระมหาธวัชชัย อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ อาจารย์ผู้ควบคุมวง KU Winds ดร.นิพัต กาญจนหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรี และ นายทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล รอ.วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวนำเปิดการเสวนาว่า “ ที่ใดไม่มีประวัติศาสตร์ ที่นั่นไม่มีอนาคต วันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีทั้งอดีตคณบดี อดีตหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ นิสิตปัจจุบัน รวมถึงนิสิตเก่าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอด สำหรับวง KU Winds และ วง N.O.W เป็นวงที่มีความสามารถอย่างน่าชื่นชมยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทำให้คนทั่วไปรู้จักว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ขอเป็นกำลังใจให้วง KU Winds ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างประสบความสำเร็จ และขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับวง KU Winds ได้ยึดหลักนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จว่า การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับ 2 ประการคือ 1. การใช้ความรู้ความสามารถ 2. การประสานสัมพันธ์อันดี”

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบโล่พระพิรุณ ให้กับผู้ร่วมการเสวนาและผู้มีคุโณปการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวง KU Winds รวมถึง นายกสภาฯ ด้วย