นายกสภา ฯ มอบรางวัลบุคลากร สวพ. มก. ดีเด่น ประจำปี 2559
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันที่ 3 ตุลาคม 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบ 38 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพิรุณและไหว้เจ้า พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น และพิธีทำบุญ ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2533 – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2537)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลบุคลากรสวพ.มก.ดีเด่น ประจำปี 2559 กล่าวแสดงความยินดี และมอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 5 ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6 รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สวพ.มก. ร่วมในพิธี