นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล

            วันที่ 20 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) และ สวนพักผ่อนสำนักทะเบียนและประมวลผล (อย่างเป็นทางการ) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 24 ( 18 กันยายน 2559 ) โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร แทนรักษาการแทนอธิการบดี นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับ

            โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและทดลองทำบัตรนิสิตใหม่ การสืบค้นหาทะเบียนประวัตินิสิต ตลอดจนการให้บริการต่างๆในศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับนิสิตจำนวนมากที่เข้ามารับบริการในปริมาณที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานเปิดสวนพักผ่อนสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ของ มก. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการด้วย