นายกสภา ฯ ร่วมโครงการสัมมาทิฐิ
“ผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.”
และเป็นประธานในงาน “มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”

          วันที่ 16-17 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2533 – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2537) ร่วมโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” และกิจกรรม “มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สวพ.มก. ให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการบริหารงานอย่างเป็นระบบระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร พร้อมกับเป็นประธานในงาน”มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ของ สวพ. มก. มอบของที่ระลึกและแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยความวิริยะอุตสาหะด้วย