นายกสภา ฯ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

          วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ Mr. Ly BOUNKHAM (หลี บุญค้ำ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย Dr. Sikhamtath MITARAY Ex – Rector of Champasack University และ Dr. Bounmy PHONESAVANH Rector of Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยจำปาสักและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดแทนสัญญาฉบับเดิมที่หมดอายุลง โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ ในการพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจำปาสักให้ความสนใจในการนำหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาป่าไม้เขตร้อน บริหารธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก รวมทั้งการวิจัย การฝึกอบรมให้กับนิสิต และอาจารย์ในแต่ละสาขาร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป