นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้ครู” พร้อมมอบทุนการศึกษา

          วันที่ 12 กันยายน 2559  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้ครู” ซึ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง นับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงาน ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระคณาจารย์ และนิสิตพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษา รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้กับนิสิตพยาบาล และรางวัลครูในดวงใจให้กับอาจารย์ที่ได้คะแนนโหวตจากนิสิตที่ 1-3  ด้วย