นายกสภา ฯ กล่าวต้อนรับในพิธีลงนามความร่วมมือ
บูรณาการความรู้เปิดบ้านสอนน้อง @ สนามบินสุโขทัย

          วันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ดร.อรสา ภาววิมล  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีและขอบคุณบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียน ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะในวิชาชีพจริง เปรียบได้กับการศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ต้องเป็นไปตามลำดับขั้น คือ 1.ปริยัติ 2.ปฏิบัติ และ3.ปฏิเวธ  ปริยัติ หมายถึงการศึกษาในพระธรรมคำสอน คือ ต้องมีการศึกษาในเรื่องนั้นๆอย่างถูกต้องเสียก่อน  แล้วจึงนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะก่อเกิดสติปัญญาและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมา ผลก็คือ ปฏิเวธ คือการรู้แจ้งเห็นจริง

          โครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน  มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 16 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่โลกของตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ สอดรับกับการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยตรงในโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีภารกิจหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดบริการ ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตกลงทำความร่วมมือกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันดี ในแบรนด์ “บางกอกแอร์เวย์” บริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องธุรกิจการบิน จัดทำโครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการในแต่ละด้านจากสถานประกอบการจริงที่ สนามบินสุโขทัย อาทิ งานต้อนรับบนเครื่องบิน งานต้อนรับภาคพื้นดิน งานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร งานอำนวยการบิน  งานติดตามสัมภาระ นอกจากนี้ ยังจัดร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดองค์ความรู้การเกษตรกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นิสิต ณ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ซึ่งถือเป็นสถานที่ประกอบการตัวอย่างที่มีการนำร่องสู่ความเป็นระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร