นายกสภา ฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            วันที่ 7 กันยายน 2559  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 1 /2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ อาทิ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร  รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์   รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ นายสกล มงคลธรรมากุล นายเปรม ณ สงขลา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังไม่มีนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ หรือพ้นตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้วก็ตาม ดังนั้น อาศัยความตามข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมวดที่ 5 ข้อ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ ความว่า  “ ให้คณะกรรมการชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิ และ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการมูลนิธิ ”  ที่ประชุมจึงเชิญ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น เลขาธิการมูลนิธิ และ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการมูลนิธิ

            อนึ่ง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้มอบนโยบายในที่ประชุมให้ร่วมกันวางแนวทางการบริหารมูลนิธิเพื่อให้เกิดระบบ ระเบียบ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ นำไปสู่การประกันคุณภาพและประเมินผลงาน เพื่อรองรับนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ต่อไป โดยในส่วนของการระดมกองทุนนั้น มูลนิธิ จะขอให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือมากขึ้น