นายกสภา ฯ ให้สัมภาษณ์วารสารนนทรี

“ 20 ปี แห่งประวัติศาสตร์การจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”

          วันที่ 5 กันยายน 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้สัมภาษณ์วารสารนนทรี วารสารของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มโครงการจัดตั้งวิทยาเขต ฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8   (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรองอธิการบดีคนแรกของ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล อุปนายกสมาคม ฯ และ นางสาวสายทิพย์ แผนสมบูรณ์ ผู้จัดการสมาคม ฯ เป็นผู้สัมภาษณ์  ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

          ประเด็นการสัมภาษณ์ จะเน้นในเรื่องแนวคิด และ กระบวนการทำงานในการก่อตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประวัติศาสตร์และปูมหลังของพื้นที่วิทยาเขต ฯ ทำไมถึงเลือกจังหวัดสกลนคร ที่มาของชื่อวิทยาเขต หมุดหลักของวิทยาเขต ฯ  ตลอดจนเกร็ดทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวการพัฒนาวิทยาเขตฯ มุ่งสู่ เวชนคร เป็นต้น

          อนึ่ง บทสัมภาษณ์ดังกล่าว จะลงตีพิมพ์ใน วารสารนนทรี ฉบับที่ 3/2559 กำหนดเผยแพร่ เดือน ต.ค. 59  คอลัมน์ เรื่องจากปก วาระครบรอบ 20 ปี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร