นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีหัวใจอนุรักษ์

          วันที่ 1 กันยายน 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมสดุดีรำลึก สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2559 ครบรอบ 26 ปี ของการเสียชีวิต และเปิดนิทรรศการ“สืบยศ สืบปณิธาน  สืบสานอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่ 23 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ กองกิจการนิสิต องค์การบริหารองค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1– 2 กันยายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

          ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และร่วมในพิธีวางพวงมาลาหน้ารูป สืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ (วน.รุ่นที่ 35 เคยู.รุ่นที่ 29) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามาตลอดชีวิต นับได้ว่าเป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการและนิทรรศการ “สืบยศ สืบปณิธาน  สืบสานอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่ 23 พร้อมกับร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นสัก) โอกาสนี้นายกสภา ฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธหน่วยงานร่วมจัดงาน พร้อมทั้งกล่าวว่า “สืบ คืออริยบุคคลที่สืบทอดการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ผลแห่งการสร้างอริยทรัพย์ของสืบในครั้งกระนั้น ยังคงสืบสานและต่อเนื่องมาถึงวันนี้ ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันดูแลปกป้องรักษาพื้นที่ป่า และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่ตามธรรมชาติอย่างยาวนานที่สุด เพราะการปลูกป่า คือการปลูกสินทรัพย์ลงบนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานในอนาคต สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์ ”