การปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

KAS_1967_BW

           สืบเนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ใช้บังคับ ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 คือครบกำหนดวาระในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 แล้ว และในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดเดิมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ดังนั้น เพื่อให้การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องกันไป ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จึงได้มีมติกำหนดแนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้

  1. วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จนถึงวันที่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดใหม่ ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับนโยบายที่อาจมีผลผูกพันต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา เพื่อความต่อเนื่องและให้สามารถกำกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีผลผูกพันต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในระยะต่อไป
  3. ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดใหม่ เรื่องใดที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจของนายกสภามหาวิทยาลัยในการวินิจฉัยชี้ขาด หรืออยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและไม่ให้เกิดความเสียหาย ก็ให้ดำเนินการต่อไป
  4. ให้ฝ่ายบริหาร ประมวลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้พร้อมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ทราบด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

          ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดใหม่ สำหรับความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินั้น มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป