14124312_1074600652622725_8835676046959040802_o          วันที่ 26 สิงหาคม 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดงาน “ปลูกต้นตาล”  ซึ่ง ต้นตาล หรือ ”ดงตาล”นี้ เป็นสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงจัดงานปลูกต้นตาลขึ้น เพื่อเป็นการดำรงเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารให้มีความร่มรื่นสวยงาม ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

          โอกาสนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคนมตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และปลูกต้นตาลกิ่ง  พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในพิธีและปลูกต้นตาลโตนด โดยมี รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รศ.ดร.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายมานิจ นารินทร์รักษ์ รองผู้จัดการทั่วไปด้านเอนเตอร์เทนเมนท์  สวนนงนุช ผศ.อวยชัย จีระชน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ศาตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และ นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมในพิธีและปลูกต้นตาล ด้วย