วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณให้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ 60 ปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ในการนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า ฯ บุคลากร นิสิต นักแสดง พร้อมใจกันถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเมตตาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ ทรงห่วงใย เสียสละและทุ่มเทพระวรกายในการปฏิบัติพระภารกิจด้วยพระประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอย่างแท้จริง นอกจากความห่วงใยที่ทรงมีต่อสุขภาพของพสกนิกรแล้ว พระองค์ยังทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ต่อสัตว์เลี้ยงของประชาชนอีกด้วย นับได้ว่า ประชาชนคนไทยโชคดีที่พระองค์ท่านมีพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น “เจ้าฟ้านิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 35” ทรงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทาง สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงเหล่าชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทรงรับเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์ ของคณาจารย์และนิสิตเกษตรในหลายคณะที่กราบทูลเชิญให้เสด็จทรงบรรยายพิเศษ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังทรงเป็น องค์ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์ประธานที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกองทุนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณมาสู่มวลเหล่าชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นล้นพ้น

          คอนเสิร์ตการกุศล “ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี ” บรรเพลงโดย ดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วง Nontri Orchestra Wind นักดนตรีมืออาชีพและนิสิตศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยทั้ง 2 วงนี้ เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกเป็นครั้งแรก ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรตินิยม ประเภทคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง กลุ่มดิวิชั่น 1 เป็นอันดับที่ 1 ของเอเซีย และอันดับที่ 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้อำนวยเพลงได้แก่ อาจารย์นิพัทธ์ กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรี และ อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยศิลปินกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร  ศ.ระพี สาคริก คุณสันติ ลุนเผ่  นักร้อง นักแสดงและดารารับเชิญ อาทิ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) คุณสุชาติ ชวางกูร (ต้น) ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกูล (น้องใบพลู) เป็นต้น คอนเสิร์ตการกุศล “ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี ” แบ่งการแสดงออกเป็น 5 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 ไตรรัตนา องก์ที่ 2 เฉลิมราชย์ จักรีวงศ์ จากพระราชดำรัส “เกษตรศาสตร์ คือศาสตร์แห่งแผ่นดิน” องก์ที่ 3 พระกรุณาธิคุณเพื่อพสกนิกร โครงการมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง องก์ที่ 4 พสกนิกรสุขใจใต้ร่มพระบารมี และองก์ที่ 5 ถวายพรแด่เจ้าฟ้าราชกุมารี