วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ บริเวณพื้นที่รอบศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นเสลา 6 ต้น

KAS_7888

          จากนั้น ประทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายต้นสมอไทยจากการติดตากิ่งและเพาะเมล็ด จากต้นสมอที่ปลูกในสวนญี่ปุ่น สวนจิตรลดา และต้นไม้ใหญ่ชนิดต่างๆ รวม 895 ต้น เพื่อใช้ปลูกในวันนี้สำหรับต้นไม้ที่นิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมปลูกมี 933 ต้น  ประกอบด้วย ชมพูพันธุ์ทิพย์ 60 ต้น ทองอุไร 300 ต้น อินทนินน้ำ 50 ต้น เสลา (สะ-เหลา) 150 ต้น ราชพฤกษ์ 100 ต้น ตะขบฝรั่ง 270 ต้น คูณชมพูหรือคูณรัตนพฤกษ์ อัญชันต้น พลองใหญ่ ชนิดละ 1 ต้น
KAS_7905
ในการนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ และคณะทำงานเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ ประกอบด้วย “ความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกระเจ้า สู่ความยั่งยืน” โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนคุ้งบางกระเจ้าให้เกิดความ ยั่งยืนพร้อมจัดทำแผนแม่บท 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2569 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “ความคืบหน้าศูนย์เกษตรกรรมป่าไม้ปากซอง มหาวิทยาลัยจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ผลผลิตในพื้นที่สูง เมืองปากซอง และจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรเน้นพืชเมืองหนาว ตลอดจนโครงการฝึกอบรมวนเกษตรแบบผสมผสาน และ “ความคืนหน้าการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสะปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา” โดยได้สำรวจสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ และจัดทำแผนแม่บทโครงการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกำปงสะปือ รวมทั้งการทำแบบก่อสร้างอาคาร รวมถึงโครงสร้างประกอบอื่นๆ