วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร) ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และโครงการลุ่มน้ำสงคราม บริเวณวัดอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ และราษฎรในโครงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าที่ช่วยสร้างน้ำตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ความว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ … พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทรงเริ่มต้นโครงการป่ารักน้ำ ขึ้นที่บ้านถ้ำติ้วเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2525 ปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่สมบูรณ์แบบโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างพื้นป่า พัฒนาแหล่งน้ำโดยสร้างความตระหนักในการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่

13700138_1217955021582900_5229033970343214446_n

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนายทองปาน พิมพานิชย์ บ้านคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งปัจจุบันมีรายได้ถึง 665,000 บาท หลังจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการต่อยอดและขยายผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพและการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับราษฎรรายอื่นๆได้ต่อไป โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ  จากนั้น นายอำพล เสนาณรงค์ และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจำนวนหลายโครงการของการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2510