รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ ห้องประชุม อาคารชูชาติ กำภู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังศรี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกำแพงแสน นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ในการดำเนินการจัดสร้างหอประวัติ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และก่อนเดินทางกลับได้ปลูกต้นยางนา ไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Campus ให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

IMG_9348_resize