banner_kucouncil_2

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก จำนวน ๓ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้อมูลประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ตามแบบที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้บริหาร จากนั้นจะ ดำเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เวลา ๑๐.๐๐ น. ต่อไป

ดาวน์โหลด :

 ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

 แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร