วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ อธิการบดีคนที่ ๑๓ และศิษย์เก่าเค ยู รุ่นที่ ๒๕ ร่วมเปิดกิจกรรม Welcome back to KU @ Hall of history กิจกรรมที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กลับมาเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจและรำลึกถึงอดีต ปัจจุบัน และทราบถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่ได้จบการศึกษาไป ร่วมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและรำลึกถึงมหาวิทยาลัยตลอดไป ทั้งนี้ เนื่องจากจากที่ผ่านมา       หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการให้บริการนำชมแก่คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดในส่วนของการสื่อสารสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

          กิจกรรม Welcome back to KU @ Hall of history ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า เค ยู รุ่นที่ ๒๑ อาทิ ศ.วิจิตร อาวะกุล รศ.ธงชัย คัมภีร์ นางสุนันทา คัมภีร์  เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม และการสัญจรด้วยรถรางสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตลอดเส้นทางเยี่ยมชม  ดังนี้

          ๑.หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงด้วยภาพพร้อมข้อมูลและสิ่งของต่างๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วยนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน รวม ๔ ห้อง  คือ ห้องที่ ๑ เย็นศิระเพราะพระบริบาล  ห้องที่ ๒ สามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร  ห้องที่ ๓  สารนิเทศหกทศวรรษ  และห้องที่ ๔ นิทรรศการเกษตรศาสตร์

          ๒.หอพักนิสิต (หอ ๒) ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์หอพักนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ภายในหอพักนิสิต

          ๓.นิทรรศการ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

          ๔.รำลึกถึงคุณูปการของสามบูพาจารย์ ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานทางการเกษตรของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

DSC_4931-2