นายกสภา ฯ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบัน-สู่อนาคต มก.”

 “ ขอขอบคุณ… ที่ให้โอกาส
ขออภัย… หากก้าวล่วง
ขอให้ทำต่อไป… หากดี
เพื่อสืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์ ”

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

KAS_7292

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบัน-สู่อนาคต มก.” แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่ม 2 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จำนวน 49 คน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหารในการนำความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารไปใช้ในการพัฒนาส่วนงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จและอยู่ในสภาวะการแข่งขันได้อย่างโดดเด่น รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2559 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายถึงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอดีต ปัจจุบัน และ เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล KU Super Plus สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีและมีส่วนร่วม มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ เน้นก้าวเดินต่อไปของมก.จะต้องเป็นหลักในด้านการเกษตรและอาหารที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับชาติให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบเอกสารประกอบบรรยายพิเศษครั้งนี้ จำนวน 9 รายการ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของมก.อย่างมีประสิทธิผลต่อไป ได้แก่

  1. หนังสือ พระมหากรุณาธิคุณ อุ่นใจราษฎร์
  2. พระบรมราโชวาท
  3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ข่าวสารสภา มก. 2558 ,2559
  5. รายงานผลการดำเนินงาน สภา มก. 2558
  6. ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
  7. หนังสือ ภาวะผู้นำ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
  8. ขอขอบคุณ
  9. เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8 ( 2558)