นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

KAS_4193

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยด้วยรักษาการแทนองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี หัวหน้าสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 150 คน

            การประชุมสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การบริหารจัดการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก.โดยความร่วมมือของสถานีวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. รวม 21 หน่วยงานซึ่งสังกัดอยู่ในคณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวนศาสตร์ และ คณะประมง ตลอดจนได้รับทราบแนวทางและวิธีการสร้างผลกระทบ (Impact Pathway)เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถานีวิจัยให้กับประชาคม มก.และผู้สนใจได้รู้จักอีกด้วย