รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.) เพื่อขอความกรุณาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าสู่การสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่ กกอ. เสนอ เพื่อให้ทันตามปฏิทินการสรรหา และหารือเกี่ยวกับงบประมาณ ตลอดจนโครงการต่างๆ ซึ่งเลขาธิการ กอ. ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง และได้มอบของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ มก.เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศร